Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีจะต้องอาศัย
ระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหาต่างๆ 

ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะทำงานได้ดีจะต้องอาศัย
ระบบน้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพ ด้วยปัญหาต่างๆ 


ระบบน้ำหล่อเย็นโดยทั่วไปมักเกิดปัญหาการกัดกร่อนที่
เกิด จากก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่า pH ต่ำ 

ระบบน้ำหล่อเย็นโดยทั่วไปมักเกิดปัญหาการกัดกร่อนที่
เกิด จากก๊าซออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่า pH ต่ำ 

ระบบน้ำที่ป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไป น้ำที่เข้าไปนั้นจะมี
มลทิน และมีสารประกอบของแข็ง เช่น แคลเซียม


ระบบน้ำป้อนหม้อไอน้ำโดยทั่วไป มักเกิดปัญหาการ
กัดกร่อนที่เกิดก๊าซออกซิเจน ที่ละลายน้ำ 

เคมีปรับสภาพน้ำ ป้องกันการเกิดตะไครน้ำ ไม่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อม และ มนุษย์Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค